Ontwikkeling en onderhoud van monumentaal vastgoed. Onderdeel van De Pree Group.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.depreeprojects.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van onze diensten, vermeld op deze website en de voorwaarden zoals overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst (zoals een huurovereenkomst), prevaleren de schriftelijke overeenkomsten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de De Pree Projects N.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De Pree Projects N.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Pree Projects N.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Pree Projects N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Pree Projects N.V. links naar websites van derden (zoals partners) weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De Pree Projects N.V. worden aanbevolen. De Pree Projects N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Pree Projects N.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De Pree Projects N.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pree Projects N.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 

Wijzigingen

De Pree Projects N.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.